HTML用JavaScript写简单计算器教程

一个比较基础!的js计算器!希望能够帮助到你!

HTML用JavaScript写简单计算器教程

function anshu(shuzi){
/*VALUE 这个的意思是 将字符串转换为数字*/
var shuchu = document.getElementById('shu').value;
document.getElementById('shu').value += shuzi;
}

function dengyu(){

var shuchu = document.getElementById('shu').value;
var jieguo = eval(shuchu);
/*EVAL 这是 js 提供 计算表达式 1+1 一个函数*/
document.getElementById('shu').value +='='+ jieguo;

}
function qingkong(){
var shuchu = document.getElementById('shu').value;
document.getElementById('shu').value = '';

}
function tui(){
var tg = document.getElementById('shu');
tg.value=tg.value.substring(0,tg.value.length-1);
}
function zfh(){
var zfh = document.getElementById('shu').value;
if(zfh.charCodeAt(0) == 45){
document.getElementById('shu').value = zfh.substr(1,zfh.length);
}
else{
document.getElementById('shu').value = '-' + zfh;
}

}

源代码在下面下载!

在 哔哩哔哩上  搜索html计算器  就可以去观看视频教程!

资源下载

上一篇

老婆生成器 美化修改版源码!